Abibifahodie Adesuabea Testimonial #13: Kwaku Prempeh (Twi)