http://abibitumikasa.com/yabb/YaBB.pl?num=1195393033/0#0

Red – Twi :: Blue – Yorùbá :: Yellow – Wölöf :: Orange – Kiswahili :: Green – Kikôngo :: Grey – english

http://abibitumikasa.com/yabb/YaBB.pl?num=1195393033/0#0

Red – Twi :: Blue – Yorùbá :: Yellow – Wölöf :: Orange – Kiswahili :: Green – Kikọ́ngo :: Grey – english

Abibitumi kasa, uhuru sasa na yɛpɛ
Èdè òmìnira, ɛno ara na yɛkyerɛ
Ndox du fatte yoon am,
Moo tax nu jéém bë dee,
Wo werɛ afi, wosan kɔfa a,
Yɛnkyi ɛfiri sɛ,
Mfûndu za boko ka zisômpolongo zu ko,
Yɛn nti yɛn nananom kɛtrɛma mporɔ,
Ọmọ tí a kò bá kọ́,
Gbélé t’a bá kọ́ tà,
Ukweli ni mwacha asili ni mtumwa,
Nti bra Abibitumi Kasa bra bɛsua adeɛ,
Na wobɛhunu sɛ fahodie kasa na yɛkyerɛ,
O máa rí pé òmìnira jẹ́ nǹkan tí a fẹ́,
K’á sì lè dá èrò, dá ara, dá ilẹ̀ wa sílẹ̀!
(Abibitumi Kasa…xam sa bopp…moom sa bopp!)

Black Power and Freedom now; the goals for which we aspire,
Language of liberation’s what we teach to inspire,
Rivers don’t forget they path, so we flow til we expire,
If you forget go back and get and don’t just sit, that’s not desired,
cause,
LiberAtion LANguage ain’t borrowed from no one else,
Ancestor’s tongue not to rot for real depends upon ourselves,
A child untaught rebels against a heritage of wealth,
Rejectin’ your inheritance and you’re a slave ready to sell,
It ain’t hard to tell, Abibitumi Kasa, learn a thing,
Because language of liberation is the thing that we bring,
We sing of Afrikan Freedom at home, abroad, one aim, one plan,
So we can free our minds, free ourselves and also free the land!
(Abibitumi Kasa…know yourself…be owned by no one else!)