Africa and Africans...
 
Notifications
Clear all

Africa and Africans in Abrahamic religions  

Page 3 / 3
 
(@dessalinesthabrave)
BlackDerful Afrikan Registered Registered

King Sheshak of Egypt sacked Jerusalem with an African army.

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ τῆς βασιλείας Ῥοβοὰμ ἀνέβη Σουσακὶμ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπὶ ῾Ιερουσαλήμ, ὅτι ἥμαρτον ἐναντίον Κυρίου, 3 ἐν χιλίοις καὶ διακοσίοις ἅρμασι καὶ ἑξήκοντα χιλιάσιν ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ πλήθους τοῦ ἐλθόντος μετ’ αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου, Λίβυες, Τρωγοδύται καὶ Αἰθίοπες. 4 καὶ κατεκράτησαν τῶν πόλεων τῶν ὀχυρῶν, αἳ ἦσαν ἐν ᾿Ιούδᾳ, καὶ ἦλθον εἰς ῾Ιερουσαλήμ. 5 καὶ Σαμαίας ὁ προφήτης ἦλθε πρὸς Ῥοβοὰμ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας ᾿Ιούδα τοὺς συναχθέντας εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ἀπὸ προσώπου Σουσακὶμ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· οὕτως εἶπε Κύριος· ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ με, καὶ ἐγὼ ἐγκαταλείψω ὑμᾶς ἐν χειρὶ Σουσακίμ. 6 καὶ ᾐσχύνθησαν οἱ ἄρχοντες ᾿Ισραὴλ καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπαν· δίκαιος ὁ Κύριος. 7 καὶ ἐν τῷ ἰδεῖν Κύριον ὅτι ἐνετράπησαν, καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Σαμαίαν λέγων· ἐνετράπησαν, οὐ καταφθερῶ αὐτούς· καὶ δώσω αὐτοὺς ὡς μικρὸς εἰς σωτηρίαν, καὶ οὐ μὴ στάξῃ ὁ θυμός μου ἐν ῾Ιερουσαλήμ, 8 ὅτι ἔσονται εἰς παῖδας καὶ γνώσονται τὴν δουλείαν μου καὶ τὴν δουλείαν τῆς βασιλείας τῆς γῆς. 9 καὶ ἀνέβη Σουσακὶμ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπὶ ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἔλαβε τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, τὰ πάντα ἔλαβε· καὶ ἔλαβε τοὺς θυρεοὺς τοὺς χρυσοῦς, οὓς ἐποίησε Σαλωμών, 10 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Ῥοβοὰμ θυρεοὺς χαλκοῦς ἀντ’ αὐτῶν. καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτὸν Σουσακὶμ ἄρχοντας παρατρεχόντων, τοὺς φυλάσσοντας τὸν πυλῶνα τοῦ βασιλέως. 11 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον Κυρίου. εἰσεπορεύοντο οἱ φυλάσσοντες καὶ οἱ παρατρέχοντες καὶ οἱ ἐπιστρέφοντες εἰς ἀπάντησιν τῶν παρατρεχόντων. 12 καὶ ἐν τῷ ἐντραπῆναι αὐτὸν ἀπεστράφη ἀπ’ αὐτοῦ ὀργὴ Κυρίου καὶ οὐκ εἰς καταφθορὰν εἰς τέλος· καὶ γὰρ ἐν ᾿Ιούδᾳ ἦσαν λόγοι ἀγαθοί.

And it came to pass in the fifth year of the reign of Roboam, Susakim king of Egypt came up against Jerusalem, because they had sinned against the Lord, 3 with twelve hundred chariots, and sixty thousand horses: and there was no number of the multitude that came with him from Egypt; Libyans, Trogodytes, and Ethiopians. 4 And they obtained possession of the strong cities, which were in Juda, and came to Jerusalem. 5 And Samaias the prophet came to Roboam, and to the princes of Juda that were gathered to Jerusalem for fear of Susakim, and said to them, Thus said the Lord, Ye have left me, and I will leave you in the hand of Susakim. 6 And the elders of Israel and the king were ashamed, and said, The Lord [is] righteous. 7 And when the Lord saw that they repented, then came the word of the Lord to Samaias, saying, They have repented; I will not destroy them, but I will set them in safety for a little while, and my wrath shall not be poured out on Jerusalem. 8 Nevertheless they shall be servants, and know my service, and the service of the kings of the earth. 9 So Susakim king of Egypt went up against Jerusalem, and took the treasures that were in the house of the Lord, and the treasures that were in the king’s house: he took all; and he took the golden shields which Solomon had made. 10 And king Roboam made brazen shields instead of them. And Susakim set over him captains of footmen, as keepers of the gate of the king. 11 And it came to pass, when the king went into the house of the Lord, the guards and the footmen went in, and they that returned to meet the footmen. 12 And when he repented, the anger of the Lord turned from him, and did not destroy him utterly; for there were good things in Juda. 2 chronicles 12 2-12

ReplyQuote
Posted : 02/06/2019 2:05 pm
(@dessalinesthabrave)
BlackDerful Afrikan Registered Registered

Solomon & Sheba (1995) Halle Berry, Miquel Brown, Norman Buckley

ReplyQuote
Posted : 02/06/2019 2:58 pm
(@dessalinesthabrave)
BlackDerful Afrikan Registered Registered

Strabo believes the Jews to be originally Egyptians.

"But though the inhabitants are mixed up thus, the most prevalent of the accredited reports in regard to the temple at Jerusalem represents the ancestors of the present Judaeans, as they are called, as Aegyptians.

 Moses, namely, was one of the Aegyptian priests, and held a part of Lower Aegypt, as it is called, but he went away from there to Judaea, since he was displeased with the state of affairs there, and was accompanied by many people who worshipped the Divine Being. For he says, and taught, that the Aegyptians were mistaken in representing the Divine Being by the images of beasts and cattle, as were also the Libyans; and that the Greeks were also wrong in modelling gods in human form; for, according to him, God is this one thing alone that encompasses us all and encompasses land and sea — the thing which we call heaven, or universe, or the nature of all that exists. What man, then, if he has sense, could be bold enough to fabricate an image of God resembling any creature amongst us? Nay, people should leave off all image-carving, and, setting apart a sacred precinct and a worthy sanctuary, should worship God without an image; and people who have good dreams should sleep in the sanctuary, not only themselves on their own behalf, but also others for the rest of the people; and those who live self-restrained and righteous lives should always expect some blessing or gift or sign from God, but no other should expect them."

Strabo 16.2.34.

Circumcision was believed to be Egyptian (or Ethiopian) in origin and introduced to the Jews.

"One of the customs most zealously observed among the Aegyptians is this, that they rear every child that is born, and circumcise the males, and excise the females, as is also customary among the Jews, who also Aegyptians in origin, as I have already stated in my account of them."

Strabo 17.2.5

ReplyQuote
Posted : 02/08/2019 1:02 am
(@dessalinesthabrave)
BlackDerful Afrikan Registered Registered

Ebed-Melech the Ethiopian is known in the bible as a officer who saved the prophet Jeremiah from death in a cistern pit.

καὶ εἶπαν τῷ βασιλεῖ ἀναιρεθήτω δὴ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι αὐτὸς ἐκλύει τὰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμούντων τῶν καταλειπομένων ἐν τῇ πόλει καὶ τὰς χεῖρας παντὸς τοῦ λαοῦ λαλῶν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τοὺς λόγους τούτους ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ χρησμολογεῖ εἰρήνην τῷ λαῷ τούτῳ ἀλλ᾽ ἢ πονηρά 

καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς ἰδοὺ αὐτὸς ἐν χερσὶν ὑμῶν ὅτι οὐκ ἠδύνατο ὁ βασιλεὺς πρὸς αὐτούς

καὶ ἔρριψαν αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον Μελχιου υἱοῦ τοῦ βασιλέως ὃς ἦν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς καὶ ἐχάλασαν αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον καὶ ἐν τῷ λάκκῳ οὐκ ἦν ὕδωρ ἀλλ᾽ ἢ βόρβορος καὶ ἦν ἐν τῷ βορβόρῳ

καὶ ἤκουσεν Αβδεμελεχ ὁ Αἰθίοψ καὶ αὐτὸς ἐν οἰκίᾳ τοῦ βασιλέως ὅτι ἔδωκαν Ιερεμιαν εἰς τὸν λάκκον καὶ ὁ βασιλεὺς ἦν ἐν τῇ πύλῃ Βενιαμιν

καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν

ἐπονηρεύσω ἃ ἐποίησας τοῦ ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ἀπὸ προσώπου τοῦ λιμοῦ ὅτι οὐκ εἰσὶν ἔτι ἄρτοι ἐν τῇ πόλει

καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Αβδεμελεχ λέγων λαβὲ εἰς τὰς χεῖράς σου ἐντεῦθεν τριάκοντα ἀνθρώπους καὶ ἀνάγαγε αὐτὸν ἐκ τοῦ λάκκου ἵνα μὴ ἀποθάνῃ

καὶ ἔλαβεν Αβδεμελεχ τοὺς ἀνθρώπους καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ βασιλέως τὴν ὑπόγειον καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν παλαιὰ ῥάκη καὶ παλαιὰ σχοινία καὶ ἔρριψεν αὐτὰ πρὸς Ιερεμιαν εἰς τὸν λάκκον

καὶ εἶπεν ταῦτα θὲς ὑποκάτω τῶν σχοινίων καὶ ἐποίησεν Ιερεμιας οὕτως

καὶ εἵλκυσαν αὐτὸν τοῖς σχοινίοις καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν ἐκ τοῦ λάκκου καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς

4 Then the princes said unto the king: 'Let this man, we pray thee, be put to death; forasmuch as he weakeneth the hands of the men of war that remain in this city, and the hands of all the people, in speaking such words unto them; for this man seeketh not the welfare of this people, but the hurt.'

5 Then Zedekiah the king said: 'Behold, he is in your hand; for the king is not he that can do any thing against you.

6 Then took they Jeremiah, and cast him into the pit of Malchiah the king's son, that was in the court of the guard; and they let down Jeremiah with cords. And in the pit there was no water, but mire; and Jeremiah sank in the mire.

7 Now when Ebed-melech the Ethiopian, an officer, who was in the king's house, heard that they had put Jeremiah in the pit; the king then sitting in the gate of Benjamin;

8 Ebed-melech went forth out of the king's house, and spoke to the king, saying:

9 'My lord the king, these men have done evil in all that they have done to Jeremiah the prophet, whom they have cast into the pit; and he is like to die in the place where he is because of the famine; for there is no more bread in the city.'

10 Then the king commanded Ebed-melech the Ethiopian, saying: 'Take from hence thirty men with thee, and take up Jeremiah the prophet out of the pit, before he die.'

11 So Ebed-melech took the men with him, and went into the house of the king under the treasury, and took thence worn clouts and worn rags, and let them down by cords into the pit to Jeremiah.

12 And Ebed-melech the Ethiopian said unto Jeremiah: 'Put now these worn clouts and rags under thine armholes under the cords.' And Jeremiah did so.

13 So they drew up Jeremiah with the cords, and took him up out of the pit; and Jeremiah remained in the court of the guard. Jeremiah 38:4-13

God in the bible rewarded the Ethiopian for saving Jeremiah by promising him he wont "fall by the sword" of the Babylonians.

καὶ πρὸς Ιερεμιαν ἐγένετο λόγος κυρίου ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς λέγων

πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς Αβδεμελεχ τὸν Αἰθίοπα οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ φέρω τοὺς λόγους μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά

καὶ σώσω σε ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐ μὴ δώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων ὧν σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν

ὅτι σῴζων σώσω σε καὶ ἐν ῥομφαίᾳ οὐ μὴ πέσῃς καὶ ἔσται ἡ ψυχή σου εἰς εὕρεμα ὅτι ἐπεποίθεις ἐπ᾽ ἐμοί φησὶν κύριος

 15 Now the word of the LORD came unto Jeremiah, while he was shut up in the court of the guard, saying:

16 'Go, and speak to Ebed-melech the Ethiopian, saying: Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Behold, I will bring My words upon this city for evil, and not for good; and they shall be accomplished before thee in that day.

17 But I will deliver thee in that day, saith the LORD; and thou shalt not be given into the hand of the men of whom thou art afraid.

18 For I will surely deliver thee, and thou shalt not fall by the sword, but thy life shall be for a prey unto thee; because thou hast put thy trust in Me, saith the LORD.' jeremiah 39:15-18

 

ReplyQuote
Posted : 02/10/2019 2:23 pm
(@dessalinesthabrave)
BlackDerful Afrikan Registered Registered

According to the bible, Jesus was hidden in Egypt (Africa) to keep from being killed by king Herod.

"And when they were departed, behold,the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother,and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son."  Matthew 2:13-15

According to Philo Judaeus of Alexandria, (a contemporary of Jesus) there were more than a million Jews living in Egypt.

"knowing that the city had two classes of inhabitants, our own nation and the people of the country, and that the whole of Egypt was Inhabited in the same manner, and that Jews who inhabited Alexandria and the rest of the country from catabathmos on the side of Libya to the boundaries of Ethiopia was not less than a million men" Contra Flaccum (against Flaccus) by philo of Alexandria, 6 or VI 

 

ReplyQuote
Posted : 02/12/2019 3:15 am
(@dessalinesthabrave)
BlackDerful Afrikan Registered Registered

The European Jew was well known throughout history as having African blood. Their African blood line is the origin of their mistreatment by other Europeans throughout European history.

"Numbers of Jews have the greatest resemblance to the american mulattoes. sallow carnation complexion, thick lips, crisped black hair. Of all the Jewish population scattered over the globe, one fourth lives in ancient Poland. I am therefore well acquainted with their features. On my arrival in this country i took every light colored mulatto for a jew. Could not these Jewish mulattoes have descended from some crossing between the jews and the Egyptians a time previous to the exodus?"

America and Europe

By Adam G. De Gurowski (count) pg 177

"A lady of Lima once asked me whether the German Jews were not mulattoes, and when in reply I observed that as there were no Negroes in Germany there could not be mulattoes, she replied, 'you cannot convince me; I can detect negro blood at any distance from its source, and I sure you that the German Jews are mulattoes.' About that time some German Jews had come to Peru with gold trinkets, among them were some woolly head individuals with thick lips, whom this lady considered to be mulattoes."

The Lamp [ed. by T.E. Bradley]., Volumes 22-23

edited by Thomas Earnshaw Bradley pg 359

Karl Marx once called Ferdinand Lassalle his rival a "Jewish Nigger"

"It is now fully clear to me- as the shape of his head and the way his hair grows proves- he is descended from the Negroes who joined Moses in his flight from Egypt (unless his mother or paternal grandmother were crossed with a nigger). Now this union of jew and German with basic negro stock must produce a strange product. the fellow's (lassalle) importunity is also nigger-like." Karl Marx letter to Engels on Lassalle on July 30, 1863

The fact that most Jews in the world have a black bloodline proves that the original Hebrews must have been African in origin. 

ReplyQuote
Posted : 11/08/2019 3:37 pm
(@dessalinesthabrave)
BlackDerful Afrikan Registered Registered

List of African words in the Quran

- " Meshkat " is an Ethiopian word means " a niche in the wall" as in the light
chapter(Surat An-Nur)

" Ad-Durie " is an Ethiopian word means " a shinning planet"

-" Nashet-Al lail " is an Ethiopian word means " wake up by night" as in The One
wrapped in Garments chapter (Surat Al-Muzzammil) 6

' keflain " is an Ethiopian word means " two folds" as the iron chapter (Surat Al-Hadid)
28
- " Al-Q'swara " is an Ethiopian word means " the lion" as in The One Enveloped
chapter (Surat Al-Muddathir) 51

" Al-Melah Al-Okhra " is a Coptic word means "the first religion" as in Saad chapter
( Surat saad) 7
- ' Wara'hom " is a Coptic word means "behind them " as in The Cave chapter (Surat AlKahf)
-' Bata'nha " is a Coptic word means " its external look" as in The Most Gracious
chapter(Surat Ar-Rahman) 54

- " Tabout ' is a Coptic word means " a box "

' At-Taghout " is an Ethiopian word means " the opposites"

It must be noted that Muhammad the Islamic prophet was fluent in the Ethiopian language

ReplyQuote
Posted : 11/09/2019 10:12 pm
Page 3 / 3

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share: