Description

  • Badwam kasa yi mu, yɛbɛkasa afa sɛnea yɛsi kyerɛ deɛ ɛbunkam deɛ aka no nyinaa wɔ Akan, Yorùbá ne  mdw nTr kasa mu.
  • Yɛbɛhwehwɛ kasa mmiɛnsa nyinaa mu ahwɛ kasasini nhyehyɛɛ a ɛma yɛtumi hunu sɛ kuo no mu baako da mu fua soronko ɛde ayɛ ntotoho nhwehwɛmu ama yɛahunu sɛdeɛ kasa no di nsɛ ɛne sɛdeɛ nsonsonoeɛ da ntam.

Duration: 36 minutes, 45 seconds

30 slides