Description

 

[mp3] 1 hour, 31 minutes, 50 seconds

PDF Akójọpọ̀ Àlọ́ Ìjàpá: A compilation of Yoruba Ijapa Folktales

Ìjàpá àti àdàbà jọ dá oko kan

The tortoise and dove create one farm together

A story of betrayal and justice